Phỏng vấn tại GameLoft

 Mình sắp phỏng vấn làm lập trình game tại Game Loft, ai có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho mình với


Chia sẻ bởi: thanhnv

Các chia sẻ khác

Giúp tư vấn kỹ năng phỏng vấn tại Fsoft - Chia sẻ bởi: thanhnv